دسته آموزش تیراندازی

آموزش تیراندازی

تیراندازی به پرتاب یا شلیک کردن تیر به وسیله تیر و کمان یا تفنگ گفته می شود
تیراندازی شامل دو بخش می شود :
اسلحه گرم یا تفنگ (تپانچه )
اسلحه سرد یا تیرکمان
برای یادگیری این رشته ورزشی میتوانید از محصولات آموزشی فروشگاه پانیذ استفاده کنید و تیر اندازی را اصولی یاد بگیرید


زیرشاخه :