آستین فانتزی شماره 4

آستین فانتزی شماره 4 - کتاب آموزش خیاطی
آستین فانتزی شماره 4

ابتدا شالوده ای از کادر آستین آماده می شود . از (ب) روی خط (ک،هـ) که روی خط آرنج قرار گرفته است ، 2سانتی متر تا نقطه (ف) بالا رفته ، سپس از این نقطه به (ج) وصل می نماییم .

از (ف) مقدار 1/5 سانتی متر روی خط (ف،ج) تا نقطه (م) و از (م) 1/5 سانتی متر دیگر تا نقطه (ل) علامت می گذاریم . از (ج) به (ط) که واقع بر تلاقی خط (ظ.ط) با خط (هـ.د) می باشد وصل می نماییم . (مطابق شکل 77)

از (هـ) روی خط (هـ،ک) مقدار 2سانتی متر تا (ش) بالا رفته از این نقطه به (ط) وصل می کنیم  . زاویه (ج،ط،ش) می تواند عمود باشد . از(ش) مقدار 2 سانتی متر روی خط (ش،ط) پیش رفته با (ث) علامت می گذاریم . خطی به طول 2 سانتی متر طوری رسم می نماییم که خط (ک،ش) را در (ت) و همچنین هلال (ک،ظ) را در (ع) قطع نماید . اکنون (ث) را به (ل) و از آنجا به (ع) به طور مستقیم وصل نموده در ضمن از (ش) نیز به (م) و (ک) با خط کش مربوط می سازیم .

پس از آماده شدن الگو به این ترتیب عمل می نماییم :

خط (ک،م) را روی کاغذ تا زده بخش (ک،ع،ل،م،ک) را رولت نموده بطوری که (ی) مشابه (ع) و همچنین (ذ) مشابه (م) باشد . (مطابق شکل 87).

بار دیگر خط (م،ش) را روی کاغذ تا کرده بخش (م،ل،ث،ش،م) را رولت کرده نقطه (ژ) مشابه (ث) بوده و خط (ذ،ح) مشابه (ل،ث) باشد . اکنون در جهت مقابل خط (س،خ) را تا زده بخش (ع،س،ج،ط،ث،ل،ع) را رولت نموده نقطه (ژ) مشابه (ع) و همچنین (ض) مشابه (ج) و دیگر ، (ر) مشابه (ث) و بالاخره (ظ) مشابه (ط) مشخص می گردد.

در نتیجه این محل ، پنس بزرگی در ناحیه خط آرنج تا مچ تشکیل خواهد شد که در شکل به صورت هاشور پر شده است . درالگوی کامل شده ، خطوط (ذ،ج) و (ج،ض) مربوط به خط آرنج باشد.

الگوی آستین فانتزی

این الگو را می توان به همین صورت به عنوان طرحی از آستین های لوله ای روی پارچه گذاشته پس از برش ، دوخته و به لباس منتقل نمود . اکنون طرح جدید را که ذکر آن شده است ، روی این الگو رسم می نماییم . بنا بر این تغییراتی به این ترتیب در آن ایجاد می کنیم .

خط (س،ج) را مطابق شکل پس از قیچی زدن به اندازه 15 سانتی متر اوزمان می دهیم . در نتیجه پنس (ط،ج،ط) تنگتر شده ولی کاملا بسته نخواهد شد (البته باید دقت نمود که در بعضی از اندام ها پس از این اوزمان ، کاملا پنس بسته می شود و حتی دیده شده است که در اوزمان های کمتر از 15 سانتی ، پنس کاملا بسته شده است که باید به این امر کاملا توجه نمود و مقدار اوزمان را طوری در نظر گرفت که مقداری از پنس زیر آن باقی بماند تا اگو کامل باشد ، بطوری که هنگام دوخت ، نصف بلندی پنس به صورت چاک یا پیلی باشد) .

از نقطه (س) مقدار 13/5 سانتی متر تا (چ) علامت گذاشته (مطابق شکل) ، از (غ) نیز مقدار 15 سانتی متر در امتداد خط وسط آستین بالا رفته با (خ) مشخص می شود .

الگوی کامل شده آستین فانتزی

از (ر) نیز که ما بین (ی) و (غ) قرار دارد مقدار 15 سانتی متر بالا رفته با (گ) علامت می گذاریم . از نقطه (ی) مقدار 12 سانتی متر طوری تا نقطه (ی) بالا می رویم که فاصله بین (ی) و (ذ) برابر خود (ی،ذ) باشد . اکنون به صورت هلالی دایره ای شکل از (ش) به (چ)  سپس به (خ) و بعد به (گ) و (ی) مطابق الگوی ترسیمی رسم مینماییم ، که حلقه جدید آستین خواهد بود .

هلال مختصری از (ی) به (ذ) رسم می نماییم (مطابق شکل). فرم الگوی آستین کامل می گردد . مقدار 8سانتی متر از پنس (ط،ج،ظ) از جهت پایین آزاد گذاشته ، بقیه آن تا نقطه (ج) دوخته می شود و قسمتی را که باز می ماند به صورت پیلی یا چاک و با دکمه روی آن آماده می گردد . خط راه پارچه روی آستین نشان داده شده است که همان خط وسط راستای آستین می باشد. 

 

گردآوری : گروه آموزش پانیذ , کتاب آموزش خیاطی , فنی و حرفه ای

 

<<< بازگشت به فهرست کتاب آموزش خیاطی

نظر و سوال شما در مورد آستین فانتزی شماره 4

نام
ایمیل
نظر
کد امنیتی = 6 + 6